Bohoslužby

 Den  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Pondělí

21. 5. 2018
   Sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a druhů, mučedníků — Adorační den farnosti
9:00Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za obdržená dobrodiní v rodině
Úterý

22. 5. 2018
   Sv. Rity z Cascie, řeholnice
9:00Za † Julii Petrovou, manžela a rodiče
Středa

23. 5. 2018
   Středa 7. týdne v mezidobí
9:00Ke cti Panny Marie s prosbou o dar víry a obrácení bratra Aloise a jeho závislosti
Čtvrtek

24. 5. 2018
   Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze
9:00Za † P. Heřmana Rakowského a P. Gustava Riedla
Pátek

25. 5. 2018
   Památka sv. Řehoře VII., papeže, Noc kostelů
9:00Ke cti Panny Marie s prosbou o dar víry, zdraví a obrácení syna Josefa
18:00Za † Františka Pavlisku a živou rodinu
Sobota

26. 5. 2018
   Památka sv. Filipa Neriho, kněze
9:00Za poutníky z Vilémovic a Jedovnice
Neděle

27. 5. 2018
   SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
7:30Za † Františka Zedníka, živou a † rodinu
9:00latinsky: Za Bohuslava a Věru Smejkalovy
10:30Za farnost
15:00Za † Annu Prášilovou a živou a † rodinu