Varhany

Varhany na hlavním kůru

Varhany na hlavním kůru; foto Adéla Procházková, 2014Nejstarší varhany ve svatokopeckém poutním kostele byly postaveny okolo r. 1676 varhanářem Jakubem z Opavy. Jednalo se pravděpodobně o významného slezského varhanáře Jakuba Ryšáka (+1693), který postavil i varhany v katedrále ve Wroclavi, v Brně u sv. Jakuba a u premonstrátů na Hradisku u Olomouce v r. 1678. Nástroj měl 2 manuály, 19 rejstříků a v r. 1725 byl přenesen do Pozořic (jiné prameny uvádí, že byl nástroj přenesen do Hradečné – nyní Nová Hradečná).

Hrací stůl varhan na velkém kůru; foto Adéla procházková, 2014V souvislosti s přípravou 100. výročí postavení Andrýskovy kaple (postavena 1632) – svatokopeckého poutního místa – začal na Svatém Kopečku čilý barokní stavební ruch, a to zejména po zvolení Roberta II. Sancia opatem v letech 1722-1732. Bylo přikročeno ke stavbě nových, vrcholně barokních varhan a pro tuto práci byl vybrán významný středoevropský varhanář Jan David Sieber (o1670-1723), který v té době žil v Brně. Smlouva o dílo s ním byla podepsána v r. 1722. Sieber však již v r. 1723 umírá a práci za něj dokončuje jeho tovaryš Antonín Richter (1688-1765), který si v r. 1724 vzal vdovu po Sieberovi Dorotu. Bohatě zdobené 3 varhanní skříně truhlářsky zhotovil Gallus Precher, plastiky Jan F. Sturmer (1675-1729, významný představitel olomouckého baroka, autor Mariánského sloupu na Dolním nám.) a polychromii se zlacením Filip Hieber. Varhany celkem stály 6000 zl., z toho varhanářské práce 3366 zl., výzdoba 700 zl. a zbytek zbývající práce. Uvedené částky jsou na dnešní poměry enormní (varhany obdobné velikosti v té době stály okolo 2500 zl.). Nástroj měl 2 manuály, 25 znějících rejstříků, manuálovou spojku, 5 uzavíracích ventilů, tremulant a zvonek na kalkanta (měchošlapa).

Dispozice původních varhan J. D. Siebera/A. Richtera z roku 1723

Ústní sdělení svatokopeckého probošta R. P. J. Půdy, OPraem. ing. O. Veverkovi z firmy Továrna na varhany n.p. Krnov - RIEGER-KLOSS v r. 1949

Popis původní dispozice varhan J. D. Siebera / A. Richtera se sbírky Sammlung einiger Nachrichten von berühmten Orgelwerken in Deutschland, 1757, Breslau (vyd. Carl Gottfried Meyer) Hlavní stroj, C-c3 s krátkou oktávou
1. Principal 8´ prospekt
2. Flauta maior 8´ dřevo
3. Quintatön 8´ velká oktáva společná č. 3 a 4
4. Salicional 8´
5. Octav 4´
6. Flauta minor 4´ dřevo
7. Quint 3´ 2 2/3´
8. Superoctav 2´
9. Mixtur 5fach 1 ½´ 1 1/3´
10. Scharfmixtur 4fach ½´

Positiv, C-c3 s krátkou oktávou
11. Coppel maior 8´
12. Principal 4´
13. Coppel minor 4´
14. Spitzflöt 4´
15. Octav 2´
16. Quint 1 ½´ 1 1/3´
17. Mixtur 4fach 1´

Pedál, C-a s krátkou oktávou
18. Maiorbass 16´ prospekt ve věžích
19. Subbass 16´ dřevo
20. Principalbass 8´
21. Bass minor 8´ dřevo
22. Quintbass 6´ 5 1/3´
23. Octav 4´
24. Mixtur 4fach 2´
25. Fagott 8´ jazyk, dřevěné ozvučny, točené do kulata

Tyto velkolepé varhany velmi trpěly extrémními vlivy počasí na Svatém Kopečku, proto musely být často opravovány: 1784 Jan Haas za 300zl., 1798 Michael Frank za 250 zl., 1827 Jan Nepomuk Ignác Staudinger za 240 zl., 1877 Filip Komínek za 1350 zl. (v té době z celých varhan bylo možné použít pouze 9 hratelných rejstříků).

Velké svatokopecká varhany zvukově přestaly v 19. stol. vyhovovat dobovému hudebnímu vkusu, proto byly (z dnešního hlediska) barbarsky přestavěny pražským varhanářem Jindřichem Schiffnerem (1853-1938) v r. 1895 dle estetických zásad cecilianismu, tj. nahradit vyšší, alikvotní hlasy temnými barvami hlasů ve stejné zvukové poloze. Celá přestavba stála 3350 zl. a následná oprava varhanní skříně s dekorem 915 zl. Původní Sieberův nástroj byl tímto zásahem značně poničen, nicméně řada původních rejstříků zůstala zachována.

Dispozice varhan J. Schiffnera z roku 1895

I. manuál, C-f3, nové vzdušnice
1.Bourdon 16´ nový
2.Principal 8´ původní
3.Flöte 8´ nový
4.Gemshorn 8´ nový
5.Gamba 8´ nový
6.Harmonica 8´ nový
7.Octava 4´ původní
8.Rohrflöte 4´ z původních píšťal?
9.Waldflöte 2´ z původních píšťal?
10.Cornett 3-5f. 2 2/3´ z původních píšťal?
11.Mixtura 6f. 2´ z původních píšťal?

II. manuál, C-f3, nové vzdušnice
12.Geigenprincipal 8´ nový
13.Gedeckt 8´ původní?
14.Salicional 8´ nový
15.Aeolina 8´ nový
16.Vox coelestis 8´ nový
17.Flöte 4´ nový
+ Trompete 8´ 1931, přístavba od fy RIEGER

Pedál, C-d1
18.Principalbass 16´ původní?
19.Subbass 16´ původní?
20.Violonbass 16´ nový
21.Octavbass 8´ nový
22.Flötenbass 8´ nový
23.Cello 8´ nový

Pomocná zařízení: spojky, kolektivy atd.

Schiffnerův nástroj byl generálně opraven v r. 1931 krnovským varhanářským závodem RIEGER. Ke konci 80. let byl již varhany opět ve velmi neutěšeném stavu a proto bylo tehdejším duchovním správcem P. Gustavem Riedlem (nar. 1922) rozhodnuto o přípravě stavby nových koncertních varhan, které by se vestavěly do původní barokní varhanní skříně. Jednání proběhla s krnovskou Továrnou na varhany n. p. RIEGER-KLOSS. V souvislosti se změnou politických poměrů po r. 1989 a navrácením duchovní správy premonstrátskému řádu bylo od tohoto projektu upuštěno a bylo přistoupeno k novým jednáním s varhanářem Jaroslavem Stavinohou z Valašské Bystřice, který Schiffnerovy varhany zdemontoval (včetně původního Sieberova 16´pedálového prospektu, který se následně ztratil) a do uprázdněné varhanní skříně vestavěl v letech 1992-1998 nový nástroj podle návrhu tehdejšího diecézního organologa P. Angelika Mičky OP. Dílo stálo 3,8 mil.Kč a zároveň byla restaurována varhanní skříň (pražský ateliér ART – Jiří a Alená Koňákovi) a fresky nad varhanním strojem akad.mal. Miroslavou Trizuljakovou ze Seničky. Nynější varhany mají 2 manuály a 1710 píšťal.

Dispozice současných varhan J. Stavinohy z roku 1998

I. manuál, C-g3
1. Principál 8´ prospekt
2. Kryt 8´ dřevo
3. Roh kamzičí 8´
4. Oktáva 4´
5. Roh noční 4´
6. Kvinta 2 2/3´
7. Superoktáva 2´
8. Seskvialtera 2-3x 2 2/3´ se septimou 1 1/7´
9. Mixtura 3-4x 1 1/3´
10. Cimbál 3x ½´

II. manuál, C-g3
11. Flétna trubicová 8´
12. Salicionál 8´
13. Principál 4´
14. Nasard 2 2/3´
15. Flétna lesní 2´
16. Tercie 1 3/5´
17. Kvinta 1 1/3´
18. Mixtura 3x 1´

Pedál, C-f1
19. Principálbas 16´ prospekt
20. Subbas 16´ dřevo
21. Oktávbas 8´ prospekt, ext. č. 19
22. Flétna krytá 8´ dřevo
23. Kvintbas 5 1/3´ dřevo
24. Superoktáva 4´
25. Pozoun 16´ starší výroby

Pomocná zařízení: spojky II/I, I/P, II/P, Tremolo I.man., Tremolo II.man.

Nynější varhany byly postaveny dle neobarokních dispozičních zásad a moderních varhanářských technologií. Pravidelně slouží k doprovodu liturgie a ke koncertním účelům; opravy a ladění na nich provádí jejich stavitel, varhanář Jaroslav Stavinoha. V současné době se připravuje projekt opravy a rozšíření stávajících varhan kvůli univerzálnější koncepci jejich dispozice, počítá se se zvětšením nástroje o 10 hlasů a přeintonací některých rejstříků.

Dle dobových pramenů a dostupné literatury zpracoval Jan Gottwald, organolog Arcidiecéze olomoucké a ředitel kůru baziliky minor na Svatém Kopečku u Olomouce; foto Adéla Procházková, 2014.

 

Malé varhany na bočním kůru

Malé varhany na bočním kůruMalé varhany na bočním kůru byly postaveny před r. 1723 významným varhanářem Janem Davidem Sieberem (stejně jako hlavní varhany); jiné prameny uvádějí, že nástroj začal Sieber pouze stavět a byl následně dokončen jeho tovaryšem Antonínem Richterem v letech 1722-1725. Varhany stály střídavě v kapli Jména Panny Marie na nádvoří a v bazilice. Poslední přenos nástroje do kostela proběhl v souvislosti s jeho restaurováním v r. 1988 za duchovního správce P. Gustava Riedla. Restaurování provedli varhanáři Jan Kubát a Bohumil Žloutek z východních Čech, poslední opravu provedla varhanářská dílna Dlabal-Mettler z Bílska u Litovle v r. 2012. Jedná se o jedny z nejstarších dochovaných varhan v původním stavu na Moravě.

Dispozice

Malé varhany na bočním kůru - hrací stůlManuál, C-c3 s krátkou oktávou
1. Copula maior 8´ dřevo
2. Principal 4´
3. Copula minor 4´ dřevo
4. Nasatt 3´ 2 2/3´
5. Octava 2´
6. Quinta 1 ½´
7. Mixtura 4fach 1´ s tercií

Pedál, C-a s krátkou oktávou
8. Subbass 16´
9. Octavbass 8´

Dle dobových pramenů a dostupné literatury zpracoval Jan Gottwald, organolog Arcidiecése olomoucké a ředitel kůru basiliky minor na Svatém Kopečku u Olomouce.