Farní charita

Farní středisko Sv.Kopeček HLEDÁ DOBROVOLNÍKY

•    Chcete pomáhat potřebným v naší farnosti?
•    Rádi byste se zapojili do dobrovolnické činnosti?
•    Víte o někom, kdo by potřeboval pomoci?             
•    Chcete se zapojit do aktivit ve farnosti?

Co je náplní činnosti farního střediska? 
Farní středisko Svatý Kopeček chce pomáhat potřebným v naší farnosti (nemohoucím, nemocným, starším osobám), navštívit je, popovídat si s nimi nebo je někam doprovodit, zprostředkovat jim návštěvu kněze.
Dále to mohou být aktivity, které již znáte – Tříkrálová sbírka, sbírka Postní almužna (jejíž výtěžek slouží právě potřebným z naší farnosti), nebo Benefiční výroba adventních věnců a jiné aktivity v duchu úmyslu farního střediska. Jarní a podzimní potravinová sbírka, materiální sbírky (brýle, šatstvo, ...).
Od září bude při pravidelných setkáních probíhat Trénink paměti  formou zábavných rébusů, slovních hříček.
V případě zájmu se můžete zapojit do výroby obvazů do leprosárií v Indii, pletení ponožek pro potřeby LDN, pletení oblečků pro novorozence  FNOL.

Hledáme dobrovolníky, kteří by se do této činnosti zapojili, ať už samotnou pomocí nebo nápady.

V případě zájmu kontaktujte:
Mgr.Alžběta Kučerová | vedoucí Farního střediska Svatý Kopeček
+420 608 505 487 | alzbeta.kucerova@olomouc.charita.cz


Adventní věnce o první neděli adventní podpoří sirotčinec v mongolském Ulánbátaru.

Děti ze sirotčince  Třída z Úlánbátaru

Jak se již stalo tradicí, i letošní sobota před první nedělí adventní bude v naší farnosti věnována benefiční výrobě adventních věnců. Letošní výtěžek opět podpoří provoz misijního sirotčince v mongolském Ulánbátaru.

Na Svatém Kopečku akci organizuje místní farní charita ve spolupráci s farníky svatokopecké farnosti, dalšími dobrovolníky a Charitou Olomouc. Z důvodu snížení nákladů na výrobu věnců – zapotřebí je zejména včelí vosk, svíčky, knoty, kalíšky, ozdoby – se přípravy realizují s několikaměsíčním předstihem (dobrovolníci zajišťují zejména dovoz slámy, dále ruční vázání kruhů ze slámy, rolování svíček ze včelího vosku, průběžně sbírají přírodniny jako šišky, bukvice, šípky, ořechy, jablka, zužitkována je sušená pomerančová kůra a jiné další ozdoby; zásadní je zajištění a příprava chvojí, příprava stolů a následná distribuce věnců). Samotné zdobení je současně vzájemným obohacením společenství lidí, kteří část svého volného času věnují potřebným. Za to jim patří velké poděkování!

Jak se zapojit?

Pokud máte chuť a čas se zapojit do této charitativní akce, přijďte tuto sobotu 1. prosince 2018 na Svatý Kopeček (na celý den nebo jen dopoledne či odpoledne). Výroba proběhne v prostoru tělocvičny (Návrší sv. Jana Pavla II. 1/1), kde bude připraveno i drobné občerstvení.

Kde budou adventní věnce k dostání?

  • Adventní věnce si budou moci zájemci odebrat
  • v neděli 2. prosince 2018
  • před vstupem do svatokopecké baziliky (vždy před začátkem a po skončení mše svaté v 7:30, 9:00, 10:30).
  • Rezervovat si je můžete na níže uvedených kontaktech.

Jaká je výše příspěvku?

S ohledem na vstupní náklady je minimální příspěvek za jeden věnec stanoven na 250 Kč, doporučená výše je pak 300 Kč. Přispět je samozřejmě možné i bez odebrání věnce. Adventní věnce je možné si nechat požehnat na závěr mší svatých o první neděli adventní. Dbejte prosím na bezpečnost při manipulaci s věncem, zejména neodcházejte z místnosti, pokud svíčky hoří!

Co je adventní věnec?

Adventem vstupujeme do nového církevního roku. Tradice adventních věnců pochází z 19. století. Jakýmsi předchůdcem dnešních adventních věnců bylo staré dřevěné kolo, na kterém byly přilepeny svíce (19 malých červených pro všední dny a 4 bílé pro adventní neděle). Poprvé byl takový věnec umístěn roku 1839 v jednom sirotčinci v Hamburku. Dotazujícím se a nedočkavým dětem odpočítával zbývající čas do začátku křesťanských svátků Vánoc.

Adventní doba je nejen čas na zamyšlení a zastavení se v hektickém pracovním shonu, ale i příležitostí k větší citlivosti k potřebným.

Podrobný přehled o sbírce v minulých letech naleznete zde: https://www.olomouc.charita.cz/sbirky/beneficni-vyroba-adventnich-vencu/

 

Výsledek benefiční výroby věnců 2018

Výtěžek z letošní benefiční výroby adventních věnců pro misijní sirotčinec v Ulánbátaru a přímou pomoc vynesl v naší farnosti celkem Kč 21 612 ,--. Celkem se vyrobilo 80 adventních věnců (odebráno lidmi 76 kusů), do výroby se během soboty zapojilo cca 25 dobrovolníků, kterým za věnovaný čas a práci patří dík.  Děkujeme všem, kteří sbírku podpořili modlitbou a dárcům za finanční příspěvek!

Na co bude sbírka sirotčincem v Ulánbátaru v roce 2019 využita?

Jelikož se očekává růst poplatků za elektřinu a topení, bude část výtěžku z benefiční výroby věnců 2018 využita na úhradu těchto provozních nákladů. Dále je v plánu opětovné zprovoznění hřiště pro děti, které je dočasně mimo provoz. Investice se plánují i do zdravotní péče a kvalitního jídla pro děti.

Na co se použil výtěžek roku 2017?

V roce 2018 se financovala renovace venkovní i vnitřní části budovy, ve které sirotčinec sídlí. Dále se nakoupily potraviny a uhradily provozní náklady. Finance se využily i na zajištění kvalitní zdravotní péče dětem.

Část výtěžku bude použita na přímou pomoc farnosti.

 

Dobrovolná Farní charita Svatý Kopeček a VI. Moravská Compostela

Dvanáctka poutníků se ve dnech 12. –16. srpna 2016 vydala na již tradiční pouť Velehrad – Svatý Hostýn – Svatý Kopeček. Poslední den pro ně členové dobrovolné Farní charity Svatý Kopeček připravili pohoštění v Tršicích, kudy vede závěrečná část poutní stezky. Poutníci sem dorazili krátce po desáté hodině dopoledne.  Po modlitbě a duchovním slovu Mons. Jana Peňáze ve farním kostele Narození Panny Marie se všichni přítomní přesunuli na tršickou faru, kde chvíli spočinuli a nabrali nové síly do závěrečných kilometrů. Zázemí poskytla Charita Olomouc, která interiéry místní dosti zchátralé farní budovy částečně zrekonstruovala a dnes jí slouží jako sídlo ošetřovatelské a pečovatelské služby, která poskytuje péči seniorům nejen v Tršicích, ale i dalším okolním obcím. Za poskytnuté zázemí děkujeme.

Fotografie z akce


Informace o založení dobrovolné charity v naší farnosti

Vážení a milí farníciotec arcibiskup vyzývá k tomu, abychom viděli potřeby lidí a organizovali „dobré skutky“ , a proto byla v naší farnosti se souhlasem otce Bernarda dne 22. února letošního roku založena dobrovolná farní charita s názvem Farní středisko Svatý Kopeček, která je zřízena pod Charitou Olomouc.

Mezi námi jsou lidé, kteří mají potíže, jsou nemocní, staří. Těm bychom měli být bližními, pokud se hlásíme ke křesťanství. Aktivity farní charity budou záviset především na konkrétních potřebách lidí ve farnosti, časových možnostech a  aktivním zapojení se dobrovolníků z naší farnosti pro dobrou věc. Budeme rádi, pokud se do činnosti farního střediska zapojíte. Informační schůzka o možnostech dobrovolnictví v rámci farní charity se koná 15. května v 16:15 hod. ve Francouzském sále farní budovy. Více informací naleznete na letáčku, který si můžete vyzvednout v zadu v kostele. Naleznete je dále na vývěsce na pravé straně u dveří a na farním webu v sekci „Farní charita“. Na setkání se těší manželé Kučerovi. 

V neděli 15. května se již tradičně koná sbírka potravin s názvem Krajíc chleba pro chudé. Prosíme přinášejte především rýži, brambory, luštěniny, těstoviny, mouku, cibuli, polévkové koření, sůl, pepř, olej, ocet, čaj, kávu, cukr, sirup, paštiky a jiné. Potraviny můžete předat po všech dopoledních bohoslužbách do prostoru levého průjezdu farní budovy.        

Kontakt:

Mgr. Alžběta Kučerová
+420 608 505 487
alzbeta.kucerova@olomouc.charita.cz