Farnost Olomouc - Chválkovice

Pravidelné bohoslužby v kostele sv. Barbory Olomouc - Chválkovice

Úterý 17:00

Čtvrtek 17:00

Pátek 18:00 (od listopadu do konce března v 17:00)

Sobota 9:00 (na 1. sobotu v měsíci je mše svatá v Domově seniorů "Pohoda" - po dobu pandemie je v Domově zákaz návštěv, mše na první soboty budou v kostele)

Neděle 8:00Adresa farnosti

Římskokatolická farnost Olomouc - Chválkovice

 
Selské nám. 47/68, 779 00 Olomouc - Chválkovice

e-mail farnosti: faolomouc-chvalkovice@ado.cz

webové stránky: www.svatykopecek.cz (záložka Farnost Olomouc - Chválkovice)


Duchovní správce

P. JCLic. Mgr. Stanislav Boguslaw Surma, OPraem., administrátor farnosti
tel.: 603 869 104, mail.: surma.boguslaw@ado.cz nebo surmiatko@seznam.cz

 

 

Mešní intence na týden 21.2. - 28.2.2021

Neděle 21.2.

8:00 Za živou a † rodinu Dosedělovou, Dosoudilovou a Novotnou

850: Křížová cesta

Úterý 22.2.

17:00 Za farnost – za živé a † farníky

Čtvrtek 24.2.

17:00 Za † Olgu Hanusovou a živou a † rodinu

Pátek 25.2.

16:30 - 17:00 Křížová cesta

17:00 Za † Rudolfa Zappa a syna Zdeňka

Sobota 20.2.

9:00 Za † Jaroslava a Annu Michalcovy, za živé a † z rodiny

Neděle 21.2. - 2. neděle postní

8:00 Za farnost - za živé a † farníky

850: Křížová cesta

 

Farní oznámení na neděli 21. února 2021:

  • Svátost smíření  –  ke svaté zpovědí je možné přistoupit v sakristii vždy před mši svatou, podle potřeby i po mši svaté.
  • Pobožnost křížové cesty bude u sv. Barbory během postní doby každou neděli po ranní mši svaté a každý pátek od 16:30.
  • Dnešní sbírka je věnována na „Haléř sv. Petra“.
  • Vzadu na stolečku jsou k dostání „postničky“ na Postní almužnu 2021 pro Charitu Česká republika

 

  • Každý, kdo by chtěl přispět finančním darem na provoz kostela, může tak učinit i bankovním převodem na číslo farního účtu 1804078369/0800, v poznámce napište „dar pro kostel“. Na požádání Vám vystavíme potvrzení o daru, kvůli daňovým účelům.

 

  • Farnost na Svatém Kopečku organizuje v sobotu 20. března 2021 jubilejní autobusovou pouť na Strahov. Na programu bude mše svatá u ostatků sv. Norberta, prohlídka baziliky, kláštera a knihovny, oběd bude zajištěn v klášterní restaurací, po obědě pojedeme do Úhonic na hrob P. Bernarda. Odjezd ze Svatého Kopečka v 5:00 hodin ráno ze zatáčky u hospice, budeme nabírat i ve Chválkovicích na zastávce „Selské náměstí“. Na zpáteční cestě z Prahy se zastavíme v premonstrátském klášteře v Želivi, kde bude prohlídka kostela a pivovaru. Návrat do Olomouce cca ve 21:30. Zájemci ať se hlásí v sakristii. Přidán druhý autobus.

 

  • Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Církevní mateřské školy Svatojánek v Litovli s nástupem do funkce od 17. května 2021.

 

 Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,

které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech

Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

 

Rok sv. Josefa

Papež František 8. prosince 2020 vyhlásil zvláštní rok sv. Josefa, který potrvá do 8. prosince 2021. Příslušný dekret Apoštolské penitenciárie stanovuje podmínky pro získání odpustků.

Plnomocné odpustky může získat ten, kdo se nejméně na 30 minut zastaví v rozjímání nad modlitbou Otče náš nebo se zúčastní duchovních cvičení či jednodenního soustředění zahrnujícího meditaci nad postavou Mariina snoubence. Také ti, kdo během tohoto roku po jeho příkladu vykonají skutek tělesného či duchovního milosrdenství, mohou získat plnomocné odpustky. Dar plnomocných odpustků je rozšířen také na rodiny nebo snoubence, kteří se společně modlí růženec. Plnomocné odpustky budou moci získat také ti, kdo svěří svou každodenní práci sv. Josefovi.  

Apoštolská penitenciárie oznamuje možnost získat plnomocné odpustky také pro ty, kdo se pomodlí litanie ke sv. Josefu nebo jakoukoli jinou modlitbu ke sv. Josefu, podle vlastní liturgické tradice, na úmysl pronásledované církve a za posilu pro křesťany vystavené různým formám útlaku.

Jako zvláště vhodné příležitosti získání plnomocných odpustků se zmiňují svátky ke cti sv. Josefa, tedy 19. března 2021 a 1. května 2021, ale také svátek Svaté rodiny (27.12.2020), 19. den každého měsíce a každá středa, která je v latinské církvi tradičně zasvěcená sv. Josefu.

V současném kontextu sanitárního ohrožení je dar plnomocných odpustků rozšířen zejména na staré lidi, nemocné, umírající a ty, kteří nemohou vycházet z domova. Podmínkou v těchto případech je odmítnutí záliby v hříchu, úmysl dostát všem stanoveným podmínkám, jakmile to situace dovolí, a modlitba ke cti sv. Josefa spojená s obětí vlastního utrpení.