Duchovní svaté přijímání

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

 

Společná modlitba národů proti pandemii

doporučená předsedy biskupských konferencí evropských zemí.

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti,
které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech
Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

 

Modlitba arcibiskupa Jana Graubnera

Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni.
Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost.
Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí.
Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva.
Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme,
že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků,
hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin,
nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád.
K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc.
Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i moře.
Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků.
Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy,
vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí,
chovali se jako páni světa a vládci stvoření,
upravovali si zákony i pravidla myšlení.
Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní,
a absolutní je už jen naše nabubřelé já.
Z toho pak pramení mnohé naše konflikty.

Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení.
Hlasatelé radostně oznamovali, že zase bude sluníčko.
Většině nevadilo, že schnou stromy a množí se myši,
že v zemích bez deště je hlad a lid utíká za chlebem.
Jiní prchají před válkou, která se vede proto,
aby měl někdo větší zisk, vliv a moc,
aby byl odbyt zbraní a jinde měli slušní lidé práci.
Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem,
jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo
i bídu chudáků v rozvojových zemích.
Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost,
chvilkové pocity nad věrnost manželským slibům,
práva dospělých nad práva dětí na lásku obou rodičů,
na jistotu domova a zdravé morální životní prostředí,
protože jsme se nedokázali zříct špatného příkladu.
Sobectví nám zabránilo žít pro další generaci,
milionům počatých dětí jsme nedovolili se narodit
a tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat.
Uprchlíky nepřijímáme, protože se jich bojíme.
Jako bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných zemí
jen šikovné ruce a chytré hlavy, zatímco jejich země
bez nich upadají a nedokáží se samy pozvednout.

Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání.
Očisti nás, když s lítostí uznáváme svou vinu.
Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě,
který jsi Cesta, Pravda, Jistota a Moudrost.
Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství.
Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci.
Obrať nás a my se k tobě vrátíme.
Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa.
Vrať nám radost ze své ochrany
a bezbožné budeme učit tvým cestám,
svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu.
Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on,
když ze sebe nezištně milovat nedokážeme.
Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe,
nechat se vést moudrostí tvého slova,
aby v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé království,
království spravedlnosti, lásky a pokoje.
Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme,
že nás, Bože, nezklameš. Amen.

 

Domací liturgie s dětmi

Pastorační středisko Arcibiskupství pražského

Praha březen 2020

Bohoslužba v rodině se školou povinnými dětmi

V naší zemi nastala situace, kdy není pro mnohé z křesťanů možné přijít na nedělní
mši svatou. Jak připravit malou domácí bohoslužbu? Docela snadno! Lze využít
základních modliteb např. zde: https://www.modlitba.cz/modlitba-v-zivote/seznam-
modliteb/zakladni-modlitby. Pokud chceme připravit bohoslužbu pro více lidí, závisí
na tom, zda budou přítomné děti a jakého věku. Nabízíme návod, který si lze podle
okolností přizpůsobit vašim podmínkám.

1) Připravme místo

Je dobré věnovat přípravě pozornost a vyzdobit místo podobně jako sváteční stůl:
hezký ubrus, svíce, kříž, Bible, ve které je založené místo, které budeme číst.

Můžeme také připravit tužky a papíry s podložkami na psaní či kreslení. Rozstříháme
papírky s přímluvami, vytiskneme několikrát texty čtení (viz dále).

Každý krok modlitby lze proložit písničkou, pokud někdo doma hraje na kytaru či
klavír a jsou k dispozici noty. Lze i odkázat na on-line písně: https://kancional.cz/
nebo https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/krestanske-pisne-18370

2) Začínáme

Když se všichni shromáždí kolem připraveného stolu otec rodiny nebo maminka (dále
jen zkráceně P jako předsedající) začnou křížem:

P: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Na začátku bohoslužby si obvykle připomínáme, že všichni děláme někdy chyby a
selháváme. Prosme nyní Pána Boha za odpuštění:

P: Smiluj se nad námi, Pane,

Ostatní: Hřešili jsme proti tobě.

P: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.

Ostatní: A dej nám svou spásu.

Všichni: Amen.

P: Dobrý Bože, přijmi dnes naši modlitbu, buď s námi a provázej naši zemi svojí
ochranou.

Všichni: Amen.

3) Čteme z Písma svatého

P: Nyní se zaposlouchejme do textu Písma svatého a poprosme Boha, aby nás učinil
vnímavými k tomuto textu.

Někdo z přítomných hezky přečte první čtení z nedělní liturgie nebo evangelium (viz
zde: https://www.vira.cz/nedelni-liturgie).

(Po přečtení textu je možné přečíst nebo i zazpívat příslušný žalm.)

Nyní zopakujeme s malými dětmi příběh, který jsme slyšeli. Následně jim rozdáme
papíry a zadáme jim, aby příběh nakreslili. Lze hledat inspiraci pro úkol dětem i zde:
https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-postni/3-nedele-
postni-cyklus-a nebo zde: http://www.kanan.cz/3pusta.htm

Dospělým nebo již starším dětem (nad 12 let) rozdáme papíry, na nichž bude úryvek
textu vytištěný. Každý dostane chvilku čas, aby si text sám přečetl. Pak si vezmeme
tužky a každý si ve svém papíru zaškrtne slovo či slova nebo větu, které se ho dotkly.
Může jich být více, podle toho, jak byl text pro nás působivý. Po chvilce, když všichni
mohli projít text a zaškrtnout si nějaké slovo, každý může přečíst jedno ze
zaškrtnutých slov. Postupně všichni čtou, lze i několik koleček tak, aby zazněla
podtržená slova. Je dobré, aby každý četl a to i v případě, že již dané slovo zaznělo.

4) Společně prosíme (a děkujeme)

Následuje modlitba proseb. Lze ji v této podobě volně proložit i poděkováním za vše
dobré, co nám Bůh dává.

P: Nyní připojíme modlitbu proseb. Můžeme vyjít z textu, který se četl. Za každou
prosbou se připojí jednoduché zvolání „Amen“.

. Lze říkat prosby zcela spontánně.
. Kde je to pro účastníky obtížné, lze vyslovit jen jedno slovo, které naši prosbu
charakterizuje (např.: za nemocné, za rodiče...). K takové modlitbě se rády
připojí i děti.
. S dětmi lze prosby také učinit tak, že dopředu vytvoříme 30 různých papírků,
které vystřiháme a položíme na stoleček nebo na zem někde stranou našeho
ozdobeného stolu. Na každém je buď napsaná nebo nějakým obrázkem
z internetu charakterizovaná nějaká oblast našich modliteb (naše rodina,
nemocní lidé, Svatý otec, léky, lékaři, příroda, slunce, déšť, spolužáci, naše
země, jednotliví členové rodiny, nemocní přátelé, chudí lidé, lidé trpící kvůli
válce, naši političtí představitelé, lidé ubližující jiným, lhostejní lidé, lidé plní
strachu, ...). Pokud se přidržíme čtení např. z 3. neděle postní, pak lze zařadit
téma: lidé trpící žízní, džbánek vody, hádající se lidé, pastýř, papež, smutný
člověk, poušť, uprchlíci, rozhněvaní lidé, lidé usilující o spravedlnost,...

Takto připravené papírky rozložíme tak, abychom z nich mohli vybírat. Každý
včetně dětí si papírky může prohlédnout a nějaký z nich vzít a položit na
ozdobený stůl. Když to udělá, všichni společně řeknou „Amen.“ Dospělí se
mohou k dětem připojit a také položit nějaký papírek.

. Můžeme využít připravené prosby např. zde:
https://www.pastorace.cz/primluvy

Za každou prosbou se připojí jednoduché zvolání „Amen“.

5) Modlitba Otčenáš

Po přímluvách se společně chytneme za ruce a pomodlíme se modlitbu Páně.
Připojíme pak vzájemně pozdrav pokoje:

P: Pán Ježíš nám přinesl pokoj. Díky jeho oběti můžeme jeho pokoj také mít my a
dávat ho i druhým. Proto se navzájem pozdravme pozdravením pokoje.

6) Požehnání

P: Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání:

Dej nám Bože své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života
věčného.

Všichni: Amen.

Tatínek a maminka mohou každému z dětí udělat křížek na čelo.

P: Dobrořečme Pánu.

Všichni: Bohu díky.

 

Domací liturgie pro dospělé

Pastorační středisko Arcibiskupství pražského

Praha březen 2020

Bohoslužba v
rodině
pro dospělé

V naší zemi nastala situace, kdy není pro mnohé z křesťanů možné přijít na nedělní mši
svatou. Jak připravit malou domácí bohoslužbu? Docela snadno! Lze využít základních
modliteb např. zde: https://www.modlitba.cz/modlitba-v-zivote/seznam-modliteb/zakladni-
modlitby. Pokud chceme připravit bohoslužbu pro více lidí, závisí na tom, zda budou
přítomné děti a jakého věku. Nabízíme návod, který si lze podle okolností přizpůsobit vašim
podmínkám.

Pokud se modlitby budou účastnit jen dospělí, lze ji např. připravit takto:

1) Připravme místo

Je dobré věnovat přípravě pozornost a vyzdobit místo podobně jako sváteční stůl: hezký
ubrus, svíce, kříž, Bible, ve které je založena pasáž, kterou budeme číst.

Vytiskneme několikrát texty čtení a připravíme tužky. Pokud nemáme tiskárnu, lze doma
vyhledat Bible a najít v nich.

Každý krok modlitby lze proložit písničkou, pokud někdo doma hraje na kytaru či klavír a jsou
k dispozici noty. Lze i odkázat na on-line písně: https://kancional.cz/ nebo
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/krestanske-pisne-18370

2) Začínáme

Když se všichni shromáždí kolem připraveného stolu otec rodiny nebo maminka (dále jen
zkráceně P jako předsedající) začnou křížem:

P: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Na začátku bohoslužby si obvykle připomínáme, že všichni děláme někdy chyby a
selháváme. Prosme nyní Pána Boha za odpuštění:

P: Smiluj se nad námi, Pane,

Ostatní: Hřešili jsme proti tobě.

P: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.

Ostatní: A dej nám svou spásu.

P: Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života
věčného.

Všichni: Amen.

3) Čteme z Písma svatého

P: Nyní se zaposlouchejme do textu Písma svatého a poprosme Boha, aby nás učinil
vnímavými k tomuto textu.

Někdo z přítomných přečte pomalu a kvalitně jedno ze čtení příslušné nedělní liturgie nebo
evangelium (viz zde: https://www.vira.cz/nedelni-liturgie). Po přečtení textu je možné přečíst
nebo i zazpívat příslušný žalm.

Lze zůstat chvilku v tichu a rozjímat o slyšeném textu.

Není moudré, aby někdo z rodiny měl nad přečteným textem kázání.

Je ale možné rozdat připravené papíry, na nichž bude úryvek textu vytištěný. Každý dostane
chvilku čas, aby si text sám znovu přečetl. Pak si vezmeme tužky a každý si ve svém papíru
zaškrtne slovo či slova nebo větu, které se ho dotkly. Může jich být více, podle toho, jak byl
text pro nás působivý. Po chvilce, když všichni mohli projít text a zaškrtnout si nějaké slovo,
každý může přečíst jedno ze zaškrtnutých slov. Postupně všichni čtou, lze i několik koleček
tak, aby zazněla podtržená slova. Je dobré, aby každý četl a to i v případě, že již dané slovo
zaznělo.

4) Vyznání víry

P: Nyní společně vyznejme víru:

Všichni: Věřím v jednoho Boha,
Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,
všeho viditelného i neviditelného.
Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista,
jednorozeného Syna Božího,
který se zrodil z Otce přede všemi věky:
Bůh z Boha, Světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha,
zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem:
skrze něho všechno je stvořeno.
On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe.
Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny
a stal se člověkem.
Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta
byl umučen a pohřben.
Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma.
Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.
A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé
a jeho království bude bez konce.
Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života,
který z Otce i Syna vychází,
s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován
a mluvil ústy proroků.
Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev.
Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.
Očekávám vzkříšení mrtvých
a život budoucího věku.
Amen.

5) Společně prosíme (a děkujeme)

Následuje modlitba proseb. Lze ji v této podobě volně proložit i poděkováním za vše dobré,
co nám Bůh dává.

P: Nyní připojíme modlitbu proseb. Můžeme vyjít z textu, který se četl. Za každou prosbou se
připojí jednoduché zvolání „Amen“.

. Můžeme využít připravené prosby např. zde: https://www.pastorace.cz/primluvy
. Lze říkat prosby zcela spontánně.
. Kde je to pro účastníky obtížné, lze vyslovit jen jedno slovo, které naši prosbu
charakterizuje (např.: za nemocné, za rodiče...). K takové modlitbě se rády připojí i
děti.
. Formy proseb a děkování se mohou vzájemně kombinovat a doplnit...

5) Modlitba Otčenáš

Po přímluvách se společně pomodlíme modlitbu Páně.

P: Pomodleme se modlitbu, kterou nás naučil Pán Ježíš:

Všichni: Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Amen.

Můžeme připojit i pozdrav pokoje:

P: Pán Ježíš nám přinesl pokoj. Díky jeho oběti můžeme jeho pokoj mít i my a dávat ho také
druhým. Proto se navzájem pozdravme pozdravením pokoje.

6) Požehnání

P: Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání:

Dej nám Bože své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.

Všichni: Amen.

P: Dobrořečme Pánu.

Všichni: Bohu díky.